Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Κύρια αρμοδιότητα του ΠΤΑ Ηπείρου είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. Το συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει έργα στα πλαίσια:

  • του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης( ΚΠΣ ΙΙΙ)
  • των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
  • του Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000 -2006)
  • του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007 -2013)
  • του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007 -2013)