Προμήθειες

Δικαιολογητικά όταν προβλέπονται

 • Διαβιβαστικό έργου, με πλήρη αναφορά των στοιχείων του έργου ΚΑΕ. ΣΑΕ ΑΔΑ , ΑΔΑΜ
 • Προϋπολογισμός, Διακήρυξη έργου
 • Μελέτη, Ειδική – Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
 • Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Περίληψη διακήρυξης
 • Έγγραφο περίληψης διακήρυξης προς Εφημερίδες
 • Έγγραφο περίληψης διακήρυξης προς Εφημερίδες Ε.Ε. (>162.000€)
 • Πρωτότυπα εφημερίδων
 • Τιμολόγια εφημερίδων
 • Εξοφλητικές αποδείξεις εφημερίδων
 • Αποφάσεις σύστασης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, εισήγησης, ανάθεσης, παραλαβής του έργου
 • Πίνακας προσφορών
 • Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης τεχν. Προδιαγραφών
 • Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης οικονομικών προσφορών
 • Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης αναδόχου
 • Έγκριση Πρακτικού και Ανάθεσης
 • Απόφαση έγκριση δαπάνης – εντολής πληρωμής
 • Απόφαση Ένταξης Έργου
 • Τιμολόγιο/α και τα ανάλογα Δελτία Αποστολής
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (άνω του ποσού των 3500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
 • Φορολογικής Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (άνω του ποσού των 1500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 • Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής
 • Προσφορές Οικονομικές και Τεχνικές
 • Έγκριση Πρακτικού και Ανάθεση

Κρατήσεις

 • Παρακράτηση φόρου για ποσά άνω των 150 ευρώ καθαρής αξίας
 • 1% (καύσιμα)
 • 4% (αγαθά)
 • 8% (υπηρεσίες)
 • 20% (επαγγελματικής δαπάνης)
 • 0,06% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων (για συμβάσεις που έχουν συναφθεί από 08-08-2016 και έπειτα)
 • χαρτόσημο 3% επί του 0,06% της ΕΑΑΔΗΣΥ
 • ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ΟΓΑ
 • Μέσω φορολογικής ενημερότητας όταν αναφέρεται παρακράτηση
 • Μέσω ασφαλιστικής ενημερότητας όταν αναφέρεται παρακράτηση