Νομοθεσία

Νόμοι:

Ν.3614/2007 : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

Προεδρικά Διατάγματα:

ΠΔ 4/2002 : Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων

ΠΔ 60/2007 : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005

ΠΔ 118/2007 : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Υπουργικές Αποφάσεις:

ΥΑ 14023/ΕΥΘΥ521 (ΦΕΚ 415/Β/12-4-2012) : Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

ΥΑ 54242/ΕΥΘΥ2404 (ΦΕΚ 1884/Β/2-12-2010) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/31.03.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

YA 38411/ΕΥΘΥ1836 (ΦΕΚ 2285/Β/13-10-2011) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (2η Τροποποίηση – 13/10/2011)