Έργα / Μελέτες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρωτότυπος
2 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
2.1 Έγκριση μελέτης Ακριβές Φ/Α
2.2 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης Ακριβές Φ/Α
2.3 Προϋπολογισμό μελέτης Ακριβές Φ/Α
2.4 Τιμολόγιο μελέτης Ακριβές Φ/Α
2.5 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ακριβές Φ/Α
2.6 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Ακριβές Φ/Α
2.7 Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Ακριβές Φ/Α
3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
3.1 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ακριβές Φ/Α
3.2 Δημοσίευση περίληψης σε ΦΕΚ Φ/Α
3.3 Αποκόμματα από εφημερίδες με τη δημοσίευση της προκήρυξης Πρωτότυπα
3.4 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων Πρωτότυπα
3.5 Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (>200.000,00€ για μελέτες- προμήθειες-παροχή υπηρεσιών & >5.000.000,00 € για έργα)
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επικυρωμένο αντίγραφο
5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ:
5.1 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Ακριβές Φ/Α
5.2 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανακήρυξη του αναδόχου Ακριβές Φ/Α
5.3 Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανακήρυξη του αναδόχου Ακριβές Φ/Α
6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ Ακριβές Φ/Α
7 ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ όπου απαιτείται, ΓΙΑ ΕΣΠΑ >5 ΕΚ. €)
8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Ακριβές Φ/Α
8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ακριβές Φ/Α
9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η/ΚΑΙ Α.Π.Ε., ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ακριβές Φ/Α
10 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακριβές Φ/Α
11 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) Ακριβές Φ/Α
12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ακριβές Φ/Α, όπου απαιτείται
12 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Προμήθειες
13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φ/Α, για έργα ΕΣΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (με ΑΔΑΜ)
2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑ
3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (για έργα ΕΣΠΑ)
4 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αποκόμματα εφημερίδων, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις)
5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (τυχόν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, την ύπαρξη τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (ΑΠΕ), οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου κλπ)
6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (στον τελικό λογαριασμό)
7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
8 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου, ΦΕΚ)
9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
6 ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε.Τ.Α.Α.
7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ MHΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
10 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ *
11 ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (θεωρημένη από τη ΔΟΥ)
12 Υ/Δ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ (με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου)
13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού)

*ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1 ΕΜΠ 0,5%ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%
2 ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%
3 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α. ΤΑ ΕΞΗΣ:
4 ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
5 0,6% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 08-08-2016 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ)
6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ 0,06% ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ
7 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ»

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
2 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
6 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΦΕΚ)
7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
9 ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε.Τ.Α.Α.
10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ MHΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
13 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ *
14 Υ/Δ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ (ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)
15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)
16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBANΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)

*ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1 ΕΜΠ 1%ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%
2 ΤΣΜΕΔΕ 2% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%
3 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,2% ΠΛΕΟΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α. ΤΑ ΕΞΗΣ:
4 ΦΟΡΟΣ 4% ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
5 0,6% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 08-08-2016 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ)
6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ 0,06% ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ
7 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ