Διαχείριση Π.Δ.Ε.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) συνιστά το σημαντικότερο μέσο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, το Π.Δ.Ε. χρηματοδοτεί έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Το Π.Δ.Ε., με βάση την πηγή χρηματοδότησής του, διακρίνεται σε δύο σκέλη:

 • το εθνικό , το οποίο χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και
 • το συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο χρηματοδοτείται με επιχορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς

Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί μια σειρά από σημαντικά αναπτυξιακά έργα, τα οποία αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. Τα έργα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της «νέας» αιρετής Περιφέρειας και μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγόριες:

 • Αντιπλημμυρικά
 • Κοινωνικές Υποδομές
 • Κτιριακά
 • Περιβαλλοντικά
 • Οδοποιίας
 • Αναπλάσεις
 • Υδραυλικά
 • Λιμενικά
 • Πρότυπες Μελέτες
 • Αναστυλώσεις-συντηρήσεις αρχαιολογικών χώρων
 • Φωτεινή Σηματοδότηση
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Τ.Α. Ηπείρου, ως ορισμένος υπόλογος διαχειριστής των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., συνιστά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο δύναται να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Εφοδιασμένο με το ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών και την εμπειρία του προσωπικού του, το Π.Τ.Α. Ηπείρου συντελεί στην ταχύτατη ολοκλήρωση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής της κάθε δαπάνης σε βάρος της ειδικής πίστωσης της ΣΑΕΠ.