Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου για το έτος 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος – Αντικείμενο Έργου

«Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου για το έτος 2018»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

ΤΙΤΛΟΣ:

«Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ηπείρου για το έτος 2018»

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 

12.000,00 € (Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 10.01.2018 ώρα 2 το μεσημέρι

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 45332 Ιωάννινα

 

Αντικείμενο – Προσφερόμενες  Υπηρεσίες

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.

Λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου στη :

 • σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης

      01.01.2018 – 31.12.2018,

 • λογιστική του υποστήριξη κατά τη διάρκεια της χρήσης
 • Τη συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές στη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης του 2018

Περιγραφή  Έργου

Αναλυτικά οι υπηρεσίες  έχουν ως εξής:

 1. Λογιστικές εγγραφές έναρξης και λήξης του διαχειριστικού έτους,
 2. Συμφωνία όλων των λογαριασμών και λογιστικών εγγράφων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου της χρήσης του 2018,
 3. Συμπλήρωση όλων των φορολογικών εγγράφων και των σχετικών δικαιολογητικών,
 4. Σύνταξη του Ισολογισμού του έτους 2018, χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και των οικονομικών καταστάσεων,
 5. Παρακολούθηση πληρωμών έργων και δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και φορέων, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για το οποία είναι υπόλογος το Π.Τ.Α.Η., καθώς και τη λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) στην εκπλήρωση των υποχρεωτικών εργασιών που πρέπει να γίνονται σε μηνιαία τακτική βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 Οι παραπάνω υπηρεσίες και οι απαιτούμενες εργασίες για την εκπλήρωσή τους θα προσφέρονται στα γραφεία του Π.Τ.Α.Η. με παρουσία τουλάχιστον τριών (3) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, κατά την διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας, με δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση απουσίας.

     Ενδεικτικά, περιγραφή εργασιών:

 • Η εφαρμογή και γνώση της εμπορικής και λογιστικής λειτουργίας των λογισμικών προγραμμάτων της SINGULARLOGIC BUSINESS ERP,
 • Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων (ανά μήνα),
 • H απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων σε μηνιαία βάση, για λογαριασμό του Π.Τ.Α.Η, της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και λοιπών φορέων,
 • H υποβολή μηνιαίων καταστάσεων ΜΥΦ,
 • O έλεγχος και η συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε ιδιωτικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Η σύνταξη αναφορών που σχετίζονται με την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των λογαριασμών του,
 • Η σύνταξη και υποβολή της φορολογικής του δήλωσης,
 • Η διαχείριση των επαφών και υποχρεώσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες (εφορίες, Ι.Κ.Α. κλπ),
 • Η σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού,
 • Η συμφωνία εμπορικής εφαρμογής του Π.Τ.Α. με τη Λογιστική,
 • Ο έλεγχος της ορθότητας και παροχής συμβουλών για τη νομιμότητα των εκταμιεύσεων των προγραμμάτων προς τους φορείς και τρίτους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομιστούν

 1. Να είναι νομικό πρόσωπο.
 2. Να έχει πτυχίο Α’ Τάξης λογιστή (δύο τουλ/στον).
 3. Πιστοποίηση διεθνών λογιστικών προτύπων (δύο τουλ/στον).
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε λογιστική υποστήριξη Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου (τουλάχιστον 5ετή).
 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία χειρισμού λογιστικού προγράμματος SINGULARLOGIC BUSINESS ERP (τουλάχιστον 5ετή).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφει ότι είναι φορολογικά, ασφαλιστικά  ενήμερος  και διαθέτει ποινικό μητρώο. 

Διάρκεια Έργου

Το χρονοδιάγραμμα  του έργου θα είναι, για το μέρος που αφορά στη σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2018 αυτό που ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, ενώ για το μέρος που αφορά στη λογιστική υποστήριξη από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.12.2018.

Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός  του Έργου  δύναται να ανέρχεται σε 12.000.00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%.

 

Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή  Αναδόχου για το σύνολο του έργου θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις, με το πέρας κάθε μήνα.

Η αμοιβή θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2018 και τον Πόρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.

Για την πληρωμή (αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων), θα προσκομίζονται αντίστοιχα, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά, προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου.

Λύση – Καταγγελία Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Β) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

Γ) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

Δ) Αν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  10-01-2018

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής  θα κατατεθούν σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο και η οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο.

Τρόπος αξιολόγησης προσφορών

 

H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές της παρούσας.

                                                                                                              

                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                    Αλέξανδρος Καχριμάνης