Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) ιδρύθηκαν με πρωταρχικό σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων…

Βασικός σκοπός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αλλά και άλλων χρηματοδοτήσεων…

Το Π.Τ.Α. Ηπείρου είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο του Δ.Σ. 

Νέα - Ανακοινώσεις

Προγράμματα