Εuρωπαϊκά

green_mountain.JPG

Έργο: GREEN MOUNTAIN -A Sustainable Development for Green Mountain Areas

Πρόγραμμα: South East Europe

Το έργο έχει επίκεντρο τις παρεμβάσεις σε ορεινές περιοχές, οι οποίες πλήττονται από την εγκατάλειψη, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και την απουσία μιας αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής.

Στόχος του είναι η υποστήριξη των τοπικών, περιφερειακών & εθνικών αρχών έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη προώθηση, διαχείριση και διατήρηση των ορεινών περιοχών.

Τελικός στόχος του έργου είναι η από κοινού δημιουργία και στην συνέχεια η μεταφορά – εφαρμογή ενός Ενιαίου Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιμης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ορεινών πληθυσμών.

Εταίροι

Ιστοσελίδα έργου: www.greenmountain-see.eu

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Παρμαξή Λίλιαν